Festival Cabanyal Íntim: bases 2020

ÍNTIM_2019_LIBRE_PASEO-9289

BASES DE PARTICIPACIÓ CABANYAL ÍNTIM 2020

El Festival Cabanyal Íntim celebrarà la seua 10a edició el segon i tercer cap de setmana de maig de 2020, els dies 7, 8, 9 i 10 i els dies 13, 14, 15, 16, i 17 de maig, sota el lema EL TEMPS / EL TIEMPO.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

     1. Destinataris. Podran presentar-se al Festival Cabanyal Íntim totes les companyies, creadors/creadores i col·lectius vinculats d’alguna manera a les arts escèniques dins de les següents disciplines: teatre infantil i d’adults, dansa, circ, performance, clown, teatre d’objectes o d’ombres, cabaret, il·lusionisme, poesia, música, moda, audiovisual o qualsevol altra disciplina de noves tendències escèniques o arts vives.

Les companyies o creadors/creadores podran enviar una o diverses propostes a qualsevol de les modalitats.

    2. Les propostes presentades hauran d’articular-se entorn del lema plantejat en aquesta edició: El temps (El tiempo).

    3. El format de les peces a presentar podrà acollir-se a una de les següents modalitats.

 • Íntim breu: La durada dels espectacles serà d’entre 20 i 30 minuts. En cap cas les peces duraran més de 30 minuts ni menys de 20.
 • Íntim llarga: La durada dels espectacles serà d’entre 50 i 60 minuts. En cap cas les peces duraran més de 60 minuts.
 • Territori Performance: Espai d’experimentació i avantguarda escènica. Accions multidisciplinàries performatives de fins a 3 hores de durada amb el cos com absolut protagonista. Aquestes accions es desenvoluparan dins d’una única jornada ininterrompuda en el TEM (Teatre El Musical) entre les 19:00 i les 22:00 h del dissabte 16 de maig del 2020.
 • Íntims a la nit: Espectacles que es representaran una sola nit durant el Festival, d’una hora de durada aproximada.
 • Altres propostes íntimes: Propostes culturals o socials que no encaixen dins de les anteriors modalitat.

En la selecció de les peces que configuraran la programació de 2020 tindran preferència aquelles creades expressament per al Festival i/o que tinguen relació amb el barri i amb el lema triat.

 1. Les necessitats tècniques, humanes i els costos de producció de cada proposta hauran de ser autogestionades per les companyies/artistes, i s’adequaran a la limitació d’espai i infraestructures de les cases i/o espais en els quals es representaran.
 1. S’acceptaran propostes tant en valencià com en castellà, i també sense text. Es valoraran positivament les propostes en valencià.
 1. Per a enviar propostes és imprescindible emplenar el següent formulari d’inscripció assegurant-se d’emplenar les caselles marcades com obligatòries.

S’ha d’incloure un dossier de la proposta que continga: títol, sinopsi, relació amb el lema, fitxa artística, currículums dels artistes o companyia, web, necessitats tècniques i preferències d’espai (saló, cuina, jardí, terrassa, nau, etc.).

Tots els projectes que no faciliten la informació requerida seran desestimats. El Festival es reserva el dret de sol·licitar més informació sobre els projectes a les companyies/artistes si ho considerés necessari. La data límit per a presentar projectes serà el diumenge 8 de desembre de 2019 a les 23:59h.

Es prioritzaran els projectes de companyies o artistes que no hagen participat en l’anterior edició del Festival (2019). Aquest criteri de selecció s’aplicarà únicament a les peces llargues i breus que es programen ambdues setmanes de Festival; queden excloses d’aquesta restricció les propostes d’artistes que es presenten a Territori Performance.

COMPROMISOS DEL FESTIVAL

 1. Les propostes presentades seran valorades per l’equip de Cabanyal Íntim en atenent a la seua originalitat, qualitat artística o la seua relació amb el lema escollit per a la present edició.
 1. El Festival informarà via e-mail de la resolució de les peces seleccionades a partir del 13 de gener de 2020. Els seleccionats i seleccionades seran citats pel Festival per a una primera reunió introductòria, així com per a solucionar possibles dubtes, en cas que siga necessari. L’assistència a aquesta reunió és obligatòria per a totes les companyies/creadors seleccionats.
 1. La Direcció artística del Festival es compromet a realitzar un seguiment i assessorament del procés creatiu de les peces seleccionades.
 1. Difusió i promoció de les peces participants: el Festival es reserva el dret a realitzar fotografies, gravar part de les peces i usar el material de manera promocional en els diferents mitjans divulgatius (catàleg, cartell, xarxes socials, premsa escrita, ràdio, etc.).
 1. El Festival es compromet a lliurar a les companyies i/o artistes de les peces breus i llargues un caixet fix de 300€ més el 60% de la recaptació de la taquilla neta corresponent a les peces de la seua categoria (breus/llargues), descomptats els drets d’autor en cas que es generen, repartits de manera proporcional segons el nombre de funcions realitzades. Aquesta serà la quantitat final amb tots els impostos inclosos. En el cas dels Íntims a la Nit, la companyia o artista rebrà el 60% de la seua taquilla neta. En el cas de Territori Performance, el caixet dels i les artistes seleccionats serà de 300€, impostos inclosos, independentment del nombre de participants en cada acció performativa.

El pagament d’aquesta factura s’abonarà en les 6 setmanes posteriors a la finalització del Festival.

 1. El Festival no es farà càrrec de les despeses de producció, allotjament, desplaçaments, ni manutenció de les companyies i/o artistes seleccionats.
 1. Durant el Festival, cadascun dels espais escènics comptarà amb una persona voluntària del Festival, a manera de cap/a de sala, que serà la persona responsable a càrrec de la casa i/o espai i de l’entrada i eixida del públic assistent.
 1. Els aforaments de cada casa o espai es decidiran de mutu acord entre el Festival al costat de les companyies/artistes i propietaris dels immobles, en relació amb les possibilitats de cada espai de representació, les necessitats de cada peça i les millors condicions de comoditat i visibilitat del públic que puga acollir cada espai.
 1. El Festival es fa càrrec de la difusió en els mitjans de comunicació, així com l’edició, promoció i distribució de la programació. Això no eximeix a la companyia de realitzar la seua pròpia campanya de comunicació i promoció com considere oportú.

COMPROMISOS DE LES COMPANYIES SELECCIONADES

   1. Les companyies/artistes que siguen seleccionades es comprometen a realitzar les representacions pactades al llarg dels dos caps de setmana que durarà el Festival. Les companyies han de tenir total disponibilitat per a actuar els dos divendres a la vesprada, els dos dissabtes a la vesprada i tots dos diumenges matí i vesprada. El nombre exacte de funcions a realitzar s’indicarà, en funció de l’agenda definitiva, a les companyies seleccionades, però seran al voltant de 15 per a les peces breus i 8 per a les llargues.

Les propostes infantils tindran un horari diferent a concretar amb els artistes o la companyia, i un nombre inferior de funcions.

   1. Les companyies/artistes seleccionades per a Territori Performance es comprometen, per la seua banda, a poder realitzar la seua acció en una única jornada, establerta pel Festival el dissabte 16 de maig de 2020 entre les 19:00 h i les 22:00 h. A més, es comprometen a fer un assaig general tècnic que tindrà lloc el matí del día de l’actuació. És imprescindible que els artistes informen l’organització dels materials que tenen intenció d’utilitzar (en el cas que la seua performance implique la utilització de qualsevol mena de materials o elements) així com de realitzar les proves pertinents en el cas que els materials puguen provocar desperfectes en les instal·lacions. En cas de provocar desperfectes o despeses addicionals serà l’artista qui assumisca les possibles despeses ocasionades i tots els desperfectes que haja pogut ocasionar la realització de la seua acció. Es respectarà en tot moment l’espai del Teatre El Musical i es deixarà cada espai d’actuació en les mateixes condicions en què es va trobar.

Les companyies/artistes seleccionades es comprometen a respectar en tot moment els espais assignats, siguen del tipus que siguen.

   1. Les companyies/artistes que participen amb una peça Íntim Breu o Íntim Llarga es comprometen a realitzar un assaig general a manera de “work in progress” a mitjan abril 2020, al que podran acudir la resta d’artistes participants, companyies, voluntaris i l’organització del Festival.
   1. Les obres seleccionades per a la programació que hagen estat creades expressament per al Festival i que es representen després en qualsevol altre espai, site specific, sala o Festival podran indicar en els seus crèdits i materials divulgatius la següent llegenda: Peça/espectacle estrenat en el Festival Cabanyal Íntim 2020. Al costat d’això s’incorporarà el logotip del Cabanyal Íntim, que facilitarà el Festival.
   1. Els costos de producció de les peces escèniques, així com els fungibles i els de personal de suport, si n’hi hagués, estaran a càrrec de cada companyia/artista.
   1. Les companyies seleccionades es comprometen a assistir a les reunions informatives que realitzarà l’organització del Festival, de les quals s’avisarà amb antelació suficient, l’assistència a la qual és imprescindible per part mínim d’un component de cada companyia participant. Seran informats quan siguen seleccionats.
   1. La companyia es compromet a aportar el següent material: dossier, fitxa artística, dues fotografies en òptima resolució i teaser.
   1. És condició imprescindible per a poder cobrar que les companyies emeten una factura al Festival. Les dades de qui realitzarà aquesta factura seran facilitats al Festival abans del començament d’aquest.
   1. La companyia/artista es compromet a aportar el seu propi segur de responsabilitat civil. En tot cas, el Festival no es farà càrrec en cap concepte de la responsabilitat que pogués derivar-se de l’actuació de la companyia.
   1. La companyia mai anul·larà per iniciativa pròpia una representació perquè considere que no hi ha públic suficient. En tot cas, si la companyia considerés que per al bon funcionament de la seua obra ha d’haver-hi un nombre mínim d’espectadors aquesta circumstància s’ha de comunicar al més aviat possible a l’organització.

LEGALITAT I DRETS D’AUTOR

   1. El Festival, els propietaris o arrendataris de la casa o espai de representació no es fan responsables del contingut de l’obra representada, ni de les expressions artístiques de la companyia, que són propietat intel·lectual exclusiva dels seus autors i de la companyia.
   1. La companyia declara que es troba en possessió dels permisos o contractes corresponents amb l’autor, adaptador, traductor, guionista, coreògraf o el que corresponga, i que es troba en possessió dels contractes o permisos corresponents amb el compositor, adaptador, intèrpret, arranjador, etc. per a posar en escena l’espectacle que es representarà.
   1. La companyia declara que té els drets de representació de la peça i que la quantitat a ingressar per drets d’autor serà del 10% de la recaptació de taquilla en cas que l’obra estiga registrada, sense que hi haja cap mena de mínims establerts; si aquests mínims existiren, serien a càrrec de la companyia.

La participació en aquest Festival implica la total acceptació de les presents bases de participació. L’incompliment d’aquestes bases podrà ser motiu per a deixar de formar part de la programació

PREMIS CABANYAL ÍNTIM

El festival en la seua 10a edició comptarà amb dos premis coordinats per Manuel Cuadrado, professor de la Universitat de València i col·laborador del festival:

PREMI ÍNTIM 2020 (2a edició)

Gràcies a la implicació de la fundació SGAE, des del consell territorial de la Comunitat Valenciana, es concedirà el Premi Íntim. El guanyador serà triat per un jurat professional procedent de diverses disciplines. El premi inclourà una dotació econòmica de 1000€ per a una de les peces breus que s’estrenen de manera absoluta en el festival i els autors de la qual estiguen registrats o tinguen intenció d’estar registrats en la SGAE abans del començament del Festival. No entraran a concurs les peces breus que hagen estat estrenades prèviament. La companyia guanyadora es comprometrà a desenvolupar la peça breu com a obra llarga i presentar-la en format de lectura dramatitzada a la seu de la fundació SGAE de València sis mesos després del festival (novembre del 2020).

També es comprometrà a estrenar-la en la Sala Círculo, rebent una dotació per part de la sala de 1500 € + IVA i el 50% de la taquilla, realitzant quatre representacions en cap de setmana, de dijous a diumenge, previ acord entre la sala i la companyia.

PREMI DEL PÚBLIC FRANCESC ALEDÓN VICENTE 2020 (4a edició)

El premi del públic passa a denominar-se en aquesta desena edició Francesc Aledón Vicente en homenatge a un poeta, escriptor i veí del barri del Cabanyal que ens va donar tot el seu suport des del primer moment i al que vam perdre fa un temps.

Com en edicions anteriors, el públic assistent al festival podrà valorar les peces (breus i llargues) de la programació oficial a les quals assistisca. OFF ARTS ESCÈNIQUES oferirà representar la peça guanyadora a la Sala Off amb una dotació de 1000€ + IVA i el 60% de la taquilla per a la companyia corresponent en el moment que es represente a la sala. Aquesta representació tindrà lloc en el primer trimestre del 2021, amb un mínim de dues funcions i un màxim de 8, programades en cap de setmana. Tots els detalls s’hauran de concretar entre la sala i la companyia.

Totes les companyies o artistes seleccionades ens faran arribar aquestes bases impreses i signades pel seu representant, i serviran com a contracte entre l’organització i les companyies/artistes abans de la primera representació de la peça seleccionada en el Festival.

L’equip del Festival Cabanyal Íntim

BASES DE PARTICIPACIÓN CABANYAL ÍNTIM 2020

El Festival Cabanyal Íntim celebrará su 10ª edición el segundo y tercer fin de semana de mayo de 2020, los días 7, 8, 9 y 10 y los días 13, 14, 15, 16, y 17 de mayo bajo el lema EL TIEMPO / EL TEMPS.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

      1. Destinatarios. Podrán presentarse al Festival Cabanyal Íntim todas las compañías, creadores/as y colectivos vinculados de alguna manera a las artes escénicas dentro de las siguientes disciplinas: teatro infantil y de adultos, danza, circo, performance, clown, teatro de objetos o sombras, cabaret, ilusionismo, poesía, música, moda, audiovisual o cualquier otra disciplina de nuevas tendencias escénicas o artes vivas.

Las compañías o creadores/ as podrán enviar una o varias propuestas a cualquiera de las modalidades.

     2. Las propuestas presentadas deberán articularse bajo el lema planteado en esta edición: El tiempo (El temps).

     3. El formato de las piezas a presentar podrá acogerse a una de las siguientes modalidades:

   • Íntim breve: La duración de los espectáculos se mantendrá entre los 20 y 30 minutos. En ningún caso las piezas durarán más de 30 minutos ni menos de 20.
   • Íntim larga: La duración de los espectáculos se mantendrá entre los 50 y 60 minutos. En ningún caso las piezas durarán más de 60 minutos.
   • Territorio Performance: Espacio de experimentación y vanguardia escénica. Acciones multidisciplinares performáticas de hasta 3 horas de duración en que el cuerpo sea el absoluto protagonista. Dichas acciones se desarrollarán dentro de una única jornada ininterrumpida en el TEM (Teatro El Musical) el sábado 16 de mayo del 2020 entre las 19:00h y las 22:00h.
   • Íntims a la nit: Espectáculos que se representarán una sola noche durante el Festival, de una hora de duración aproximada.
   • Otras propuestas íntimas: Propuestas culturales o sociales que no encajen dentro de las anteriores modalidades.

En la selección de las piezas que configurarán la programación de 2020 tendrán preferencia aquellas creadas ex profeso para el Festival y/o que tengan relación con el barrio y con el lema elegido.

   1. Las necesidades técnicas, humanas y costes de producción de cada propuesta deberán ser auto gestionadas por las compañías/artistas, y se adecuarán a la limitación espacial y de infraestructuras que presenten los hogares y/o espacios en los que se representarán.
   1. Se aceptarán propuestas tanto en valenciano como en castellano, así como sin texto. Se valorarán positivamente las propuestas en valenciano.
   1. Para enviar propuestas es imprescindible rellenar el siguiente formulario de inscripción asegurándose de rellenar las casillas marcadas como obligatorias.

Se debe incluir un dossier de la propuesta que contenga: título, sinopsis, relación con el lema, ficha artística, currículos de los artistas o compañía, web, necesidades técnicas y preferencias de espacio (salón, cocina, jardín, terraza, nave, etc.).

Todos los proyectos que no faciliten la información requerida serán desestimados. El Festival se reserva el derecho de solicitar más información sobre los proyectos a las compañías/artistas si lo considerase necesario. El plazo límite de presentación de proyectos concluirá el domingo 8 de diciembre de 2019 a las 23:59h.

Se priorizarán los proyectos de compañías o artistas que no hayan participado en la anterior edición del Festival (2019). Este criterio de selección se aplicará únicamente a las piezas largas y breves que se programan ambas semanas de Festival; quedan excluidas de esta restricción las propuestas de artistas que se presenten a Territori Performance.

COMPROMISOS DEL FESTIVAL

   1. Las propuestas presentadas serán valoradas por el equipo de Cabanyal Íntim en función de su originalidad, calidad artística o su relación con el lema escogido para la presente edición.
   1. El Festival informará vía e-mail de la resolución de las piezas seleccionadas a partir del 13 de enero de 2020. Los seleccionados/as serán citados por el Festival para una primera reunión introductoria, así como para solucionar posibles dudas, si las hubiera. La asistencia a esta reunión es obligatoria para todas las compañías/creadores seleccionados.
   1. La Dirección Artística del Festival se compromete a realizar un seguimiento y asesoramiento del proceso creativo de las piezas seleccionadas.
   1. Difusión y promoción de las piezas participantes: el Festival se reserva el derecho a realizar fotografías, grabar parte de las piezas y su uso promocional en los diferentes medios divulgativos (catálogo, cartel, redes sociales, prensa escrita, radio, etc.).
   1. El Festival se compromete a entregar a las compañías y/o artistas de las piezas breves y largas un caché fijo de 300€ más el 60% de la recaudación de la taquilla neta correspondiente a las piezas de su categoría (breves/largas), descontados los derechos de autor en caso de que se generen, repartidos de manera proporcional según el número de pases realizados. Esta cantidad final será con todos los impuestos incluidos. En el caso de Íntims a la Nit la compañía o artista percibirá el 60% de su taquilla neta. En el caso de Territori Performance el caché de los/las artistas seleccionados será de 300€, impuestos incluidos, independientemente del número de participantes en cada acción performativa.

El pago de esta factura se abonará en las 6 semanas siguientes a la finalización del Festival.

   1. El Festival no se hará cargo de los gastos de producción, alojamiento, desplazamientos, ni manutención de las compañías y/o artistas seleccionados.
   1. Durante el Festival, cada espacio escénico contará con una persona voluntaria del Festival, a modo de jefe/a de sala, que será la persona responsable que estará a cargo de la casa y/o espacio y de la entrada y salida del público asistente.
   1. Los aforos de cada casa/espacio se decidirán de mutuo acuerdo entre el Festival junto a las compañías/artistas y propietarios de los inmuebles, en relación a las posibilidades de cada espacio de representación, las necesidades de cada pieza y las mejores condiciones de comodidad y visibilidad del público que pueda acoger cada espacio.
   1. El Festival se hace cargo de la difusión en los medios de comunicación, así como la edición, promoción y distribución de la programación. Esto no exime a la compañía de realizar su propia campaña de comunicación y promoción como considere oportuno.

COMPROMISOS DE LAS COMPAÑÍAS SELECCIONADAS

   1. Las compañías/artistas que hayan sido seleccionadas se comprometen a realizar las representaciones pactadas a lo largo de los dos fines de semana que durará el Festival. Las compañías deben tener total disponibilidad para actuar los dos viernes por la tarde, los dos sábados por la tarde y ambos domingos mañana y tarde. El número exacto de pases a realizar se indicará, en función de la agenda definitiva, a las compañías que hayan sido seleccionadas, pero serán alrededor de 15 para las breves y 8 para las largas.

Las propuestas infantiles tendrán un horario diferente a concretar con los artistas o compañía, y un número inferior de pases.

   1. Las compañías/artistas seleccionadas para Territorio Performance se comprometen, por su parte, a poder realizar su acción en una única jornada, establecida por el Festival el sábado 16 de mayo de 2020 entre las 19:00h y las 22:00h, además se comprometen a un ensayo general técnico que tendrá lugar la mañana del día de la actuación. Es imprescindible que los artistas informen a la organización de los materiales que tienen intención de utilizar (en el caso de que su performance implique la utilización de cualquier tipo de materiales o elementos), así como de realizar las pruebas pertinentes en el caso de que los materiales puedan provocar desperfectos en las instalaciones. En caso de provocar desperfectos o gastos adicionales será el artista quien asuma los posibles gastos ocasionados y todos los desperfectos que haya podido ocasionar la realización de su acción. Se respetará en todo momento el espacio del Teatro El Musical y se dejara cada espacio de actuación en las mismas condiciones en que se encontró.

Las compañías/artistas seleccionadas se comprometen a respetar en todo momento los espacios asignados, sea cual sea este tipo de espacio.

   1. Las compañías/artistas que participan con Íntim Breve o Íntim Larga se comprometen a realizar un ensayo general a modo de “work in progress” a mediados de abril 2020, al que podrán acudir el resto de artistas participantes, compañías, voluntarios y la organización del Festival.
   1. Las obras seleccionadas para la programación que hayan sido creadas ex profeso para el Festival y que se representen después en cualquier otro espacio, site specific, sala o Festival podrán indicar en sus créditos y materiales divulgativos la siguiente leyenda: Pieza/espectáculo estrenado en el Festival Cabanyal Íntim 2020. Junto a ello se incorporará el logotipo del Cabanyal Íntim, que le facilitará el Festival.
   1. Los costes de producción de las piezas escénicas, así como los fungibles y los de personal de apoyo, si los hubiere, correrán a cargo de cada compañía/artista.
   1. Las compañías seleccionadas se comprometen a asistir a las reuniones informativas que realizará la organización del Festival, de las que se avisará con antelación suficiente, cuya asistencia es imprescindible por parte mínimo de un componente de cada compañía participante. Serán informados una vez seleccionados.
   1. La compañía se compromete a aportar el siguiente material: dossier, ficha artística, dos fotografías en óptima resolución y teaser.
   1. Es condición imprescindible para poder cobrar que las compañías emitan una factura al Festival. Los datos de quién realizará dicha factura serán facilitados al Festival previo al comienzo del mismo.
   1. La compañía/artista se compromete a aportar su propio seguro de responsabilidad civil. En todo caso, el Festival no se hará cargo bajo ningún concepto de la responsabilidad que pudiera derivarse de la actuación de la compañía.
   1. La compañía nunca anulará por iniciativa propia una representación debido a que considere que no hay público suficiente. En todo caso, si la compañía considerase que para el buen funcionamiento de su obra ha de haber un número mínimo de espectadores esta circunstancia se ha de comunicar cuanto antes a la organización.

LEGALIDAD Y DERECHOS DE AUTOR:

   1. El Festival, los propietarios o arrendatarios de la casa o espacio de representación no se hacen responsables del contenido de la obra representada, ni de las expresiones artísticas de la compañía, siendo éstos propiedad intelectual exclusiva de sus autores y de la compañía.
   1. La compañía declara que se halla en posesión de los permisos o contratos correspondientes con el autor, adaptador, traductor, guionista, coreógrafo o lo que corresponda y así mismo, se halla en posesión de los contratos o permisos correspondientes con el compositor, adaptador, intérprete, arreglista, etc. para la puesta en escena del espectáculo que se representará.
   1. La compañía declara que tiene los derechos de representación de la pieza y que la cantidad a ingresar de derechos de autor será del 10% de la recaudación de taquilla si la obra estuviera registrada, sin que haya ningún tipo de mínimos establecidos; si estos mínimos existieran, correrían a cargo de la compañía.

La participación en este Festival implica la total aceptación de las presentes bases de participación. El incumplimiento de las mismas podrá ser motivo para dejar de formar parte de la programación.

PREMIOS CABANYAL ÍNTIM

El festival en su 10ª edición contará con dos premios coordinados por Manuel Cuadrado, profesor de la Universitat de València y colaborador del festival:

PREMIO ÍNTIM 2020 (2ª edición)

Gracias a la implicación de la fundación SGAE, desde el consejo territorial de la Comunitat Valenciana, se concederá el Premio Íntim. Un premio elegido por un jurado profesional procedente de diversas disciplinas. El mismo supondrá una dotación económica de 1000€ para una de las piezas breves que sean estreno absoluto en el festival y cuyos autores estén registrados o tengan intención de ser registradas en la SGAE antes del comienzo del Festival. No entrarán a concurso las piezas breves que hayan sido previamente estrenadas. La compañía que lo reciba se comprometerá a desarrollar la pieza breve en larga y presentarla en formato de lectura dramatizada en la sede de la fundación SGAE en Valencia seis meses después del festival (noviembre del 2020).

También se comprometerá a estrenarla en la Sala Círculo, recibiendo una dotación por parte de la sala de 1500 € + IVA y el 50% de la taquilla, realizando cuatro representaciones en fin de semana de jueves a domingo, previo acuerdo entre la sala y la compañía.

PREMIO DEL PÚBLICO FRANCESC ALEDÓN VICENTE 2020 (4ª edición)

El premio del público pasa a denominarse en esta décima edición Francesc Aledón Vicente en homenaje a un poeta, escritor y vecino del barrio del Cabanyal que nos dio todo su apoyo desde el principio y al que perdimos hace un tiempo.

Como en ediciones anteriores, el público asistente al festival tendrá la posibilidad de valorar las piezas (breves y largas) de la programación oficial a las que asista. OFF ARTES ESCÉNICAS ofrecerá representar la pieza ganadora en la Sala Off con una dotación de 1000€ + IVA y el 60% de la taquilla para la compañía correspondiente en el momento de la representación en la sala, la cual tendrá lugar en el primer trimestre del 2021, con un mínimo de dos actuaciones y un máximo de 8, programadas en fin de semana. Todo ello a concretar entre la sala y la compañía.

Todas las compañías o artistas seleccionadas nos harán llegar estas bases impresas y firmadas por su representante, a modo de contrato entre la organización y las compañías/artistas antes de la primera representación de la pieza seleccionada en el Festival.

El equipo del Festival Cabanyal Íntim

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On TwitterVisit Us On Instagram