Bases Íntim 2018

BASES DE PARTICIPACIÓ CABANYAL ÍNTIM 2018

El Festival Cabanyal Íntim celebrarà el seua edició el segon i tercer cap de setmana de maig de 2018, els dies 10, 11, 12 i 13, i els dies 16,17, 18, 19 i 20 maig.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:

 1. Podran presentar-se al Festival Cabanyal Íntim totes les companyies, creadors/es i col·lectius vinculats d’alguna manera a les arts escèniques dins de les següents disciplines: Teatre infantil i d’adults, dansa, circ, performance, clown, teatre d’objectes o ombres, cabaret, il·lusionisme, poesia, música, moda, audiovisual o qualsevol altra disciplina de noves tendències escèniques.
 1. Les propostes presentades hauran d’articular-se sota el lema plantejat en aquesta edició: Memòria.
 1. El format de les peces a presentar podrà acollir-se a una de les següents modalitats:
 • Peces breus: La durada dels espectacles oscil·larà entre els 20 i 30 minuts. En cap cas les peces duraran més de 30 minuts ni menys de 20.
 • Peces llargues: La durada dels espectacles oscil·larà entre els 50 i 60 minuts. En cap cas les peces duraran més de 60 minuts.
 • Territori performance: Espai d’experimentació i avantguarda escènica. Accions multidisciplinàries performáticas des d’1 minut a 3 hores de durada. Aquestes accions es desenvoluparan dins d’una única jornada ininterrompuda en el TEM (Teatre El Musical).
 • Íntims a la nit: Espectacles que es representaran una sola nit durant el festival.
 1. Les necessitats tècniques, humanes i costos de producció de cada proposta hauran de ser autogestionades per les companyies/ creadors, i s’adequaran a la limitació espacial i d’infraestructures que presenten les llars i/o espais en els quals es representaran.
 1. S’acceptaran propostes tant en valencià com en castellà, així com sense text.
 1. Per a enviar propostes és imprescindible emplenar el següent formulari d’inscripció ( ORFHEO) , assegurant-se que s’emplenen les caselles marcades com a obligatòries.

Tots els projectes que no faciliten la informació requerida seran desestimats. El festival es reserva el dret de sol·licitar més informació sobre els projectes a les companyies/artistes si ho considerara necessari. La data límit de presentació de projectes conclourà el diumenge 10 de desembre de 2017 a les 23:59h.

Es prioritzaran els projectes de companyies o artistes que no hagen participat en l’anterior edició del festival (2017). Aquest criteri de selecció s’aplicarà únicament a les peces llargues i breus que es programen ambdues setmanes de festival; queden excloses d’aquesta restricció les propostes d’artistes que es presenten a Territori Performance.

COMPROMISOS DEL FESTIVAL:

 1. Les propostes presentades seran valorades per l’equip de Cabanyal Íntim en funció de la seua originalitat, qualitat artística, i a la seua relació amb el lema escollit per a la present edició.
 1. En la selecció de les peces que configuraran la programació de 2018 tindran preferència aquelles creades ex profeso per al Festival i/o que tinguen relació amb el barri.
 1. El Festival informarà via e-mail de la resolució de les peces seleccionades a partir del 12 de gener de 2018. Els seleccionats/es seran citats pel Festival per a una primera reunió introductòria per a conèixer els espais d’actuació, així com solucionar dubtes. L’assistència a aquesta reunió és obligatòria per a totes les companyies/creadors seleccionats.
 1. La Direcció artística del Festival es compromet a realitzar un seguiment i assessorament del procés creatiu de les peces seleccionades.
 1. Difusió i promoció de les peces participants: El Festival es reserva el dret a realitzar fotografies, gravar part de les peces i el seu ús promocional en els diferents mitjans divulgatius (catàleg, cartell, xarxes socials, premsa escrita, ràdio, etc.).
 1. El Festival es compromet a lliurar a les companyies i artistes de les peces breus i llargues un caché fix de 300€, impostos inclosos, més el 60% de la recaptació general de la taquilla corresponent a les peces de la seua categoria (breus/llargues), repartits de manera proporcional segons el nombre de passes que haja realitzat.
 1. El Festival no es farà càrrec de les despeses de producció, allotjament, desplaçaments, ni manutenció dels artistes i companyies.
 1. Durant el festival, cada espai escènic comptarà amb una persona voluntària del festival, a manera de cap de sala, que serà la persona responsable que estarà a càrrec de la casa o espai d’actuació i de l’entrada i eixida del públic assistent.
 1. Els aforaments de cada casa/espai els decidirà el Festival d’acord amb les companyies/creadors i propietaris dels immobles, en relació a les possibilitats de cada espai de representació i les necessitats de cada peça.

COMPROMISOS DE LES COMPANYIES SELECCIONADES:

 1. Les companyies/creadors que hagen sigut seleccionades es comprometen a realitzar les representacions pactades al llarg dels dos caps de setmana que durarà el Festival. Les companyies han de tenir total disponibilitat per a actuar els dos divendres a la vesprada, els dos dissabtes a la vesprada i tots dos diumenges matí i vesprada. El nombre exacte de passes a realitzar s’indicarà, en funció de l’agenda definitiva, a les companyies que hagen sigut seleccionades.

Les companyies/artistes seleccionades per a Territori Performance es comprometen, per la seua banda, a poder realitzar la seua acció en una única jornada, establida pel Festival, a més d’un assaig general que tindrà lloc la mateixa setmana en què es realitzarà l’acció conjunta. El caché dels/les artistes seleccionats serà de 200€, impostos inclosos, independentment del nombre de participants en cada acció performativa.

 1. Les companyies/artistes es comprometen a realitzar un assaig general o “work in progress” a mitjans d’abril 2018, al que podran acudir la resta d’artistes participants, voluntaris i l’organització del Festival.
 1. Les obres seleccionades per a la programació que hagen sigut creades ex profeso per al Festival i que es representen després en qualsevol altre espai, indicaran en els seus crèdits i materials divulgatius la següent llegenda: Peça/espectacle estrenat en el Festival Cabanyal Íntim 2018. Al costat d’açò s’incorporarà el logotip del Cabanyal Íntim, que li facilitarà el Festival.
 1. Els costos de producció de les peces escèniques, així com els fungibles i els de personal de suport, si els hi hagués, seran a càrrec de cada companyia/artista.
 1. Les companyies seleccionades es comprometen a assistir a les reunions que realitzarà l’organització del Festival, de les quals seran informats una vegada seleccionats.
 1. La participació en aquest festival implica la total acceptació d’aquestes bases. L’incompliment de les mateixes podrà ser motiu per a deixar de formar part de la programació.

L’equip del Festival Cabanyal Íntim
www.cabanyalintim.com

Bases Íntim 2018 en castellano

 BASES DE PARTICIPACIÓN CABANYAL ÍNTIM 2018

El Festival Cabanyal Íntim celebrará su 8ª edición el segundo y tercer fin de semana de mayo de 2018, los días 10, 11, 12 Y 13 y los días 16,17, 18, 19 y 20 mayo.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:

 1. Podrán presentarse al Festival Cabanyal Íntim todas las compañías, creadores/as y colectivos vinculados de alguna manera a las artes escénicas dentro de las siguientes disciplinas: Teatro infantil y de adultos, danza, circo, performance, clown, teatro de objetos o sombras, cabaret, ilusionismo, poesía, música, moda, audiovisual o cualquier otra disciplina de nuevas tendencias escénicas.
 1. Las propuestas presentadas deberán articularse bajo el lema planteado en esta edición: Memòria (Memoria).
 2. El formato de las piezas a presentar podrá acogerse a una de las siguientes modalidades:
 • Piezas breves: La duración de los espectáculos oscilará entre los 20 y 30 minutos. En ningún caso las piezas durarán más de 30 minutos ni menos de 20.
 • Piezas largas: La duración de los espectáculos oscilará entre los 50 y 60 minutos. En ningún caso las piezas durarán más de 60 minutos.
 • Territorio performance: Espacio de experimentación y vanguardia escénica. Acciones multidisciplinares performáticas desde 1 minuto a 3 horas de duración. Dichas acciones se desarrollarán dentro de una única jornada ininterrumpida en el TEM (Teatro El Musical).
 • Íntims a la nit: Espectáculos que se representarán una sola noche durante el festival.
 1. Las necesidades técnicas, humanas y costes de producción de cada propuesta deberán ser autogestionadas por las compañías/ creadores, y se adecuarán a la limitación espacial y de infraestructuras que presenten los hogares y/o espacios en los que se representarán.
 2. Se aceptarán propuestas tanto en valenciano como en castellano, así como sin texto.
 3. Para enviar propuestas es imprescindible rellenar el siguiente formulario de inscripción ( ORFHEO) , asegurándose que se rellenan las casillas marcadas como obligatorias.

Todos los proyectos que no faciliten la información requerida serán desestimados. El festival se reserva el derecho de solicitar más información sobre los proyectos a las compañías/artistas si lo considerase necesario. La fecha límite de presentación de proyectos concluirá el domingo 10 de diciembre de 2017 a las 23:59h.

Se priorizarán los proyectos de compañías o artistas que no hayan participado en la anterior edición del festival (2017). Este criterio de selección se aplicará únicamente a las piezas largas y breves que se programan ambas semanas de festival; quedan excluidas de esta restricción las propuestas de artistas que se presenten a Territorio Performance.

COMPROMISOS DEL FESTIVAL:

 1. Las propuestas presentadas serán valoradas por el equipo de Cabanyal Íntim en función de su originalidad, calidad artística, o su relación con el lema escogido para la presente edición.
 2. En la selección de las piezas que configurarán la programación de 2018 tendrán preferencia aquellas creadas ex profeso para el Festival y/o que tengan relación con el barrio.
 3. El Festival informará vía e-mail de la resolución de las piezas seleccionadas a partir del 12 de enero de 2018. Los seleccionados/as serán citados por el Festival para una primera reunión introductoria para conocer los espacios de actuación, así como solucionar dudas. La asistencia a esta reunión es obligatoria para todas las compañías/creadores seleccionados.
 4. La Dirección Artística del Festival se compromete a realizar un seguimiento y asesoramiento del proceso creativo de las piezas seleccionadas.
 5. Difusión y promoción de las piezas participantes: El Festival se reserva el derecho a realizar fotografías, grabar parte las piezas y su uso promocional en los diferentes medios divulgativos (catálogo, cartel, redes sociales, prensa escrita, radio, etc.).
 6. El Festival se compromete a entregar a las compañías y/o artistas de las piezas breves y largas un caché fijo de 300€, impuestos incluidos, más el 60% de la recaudación general de la taquilla correspondiente a las piezas de su categoría (breves/largas), repartidos de manera proporcional según el número de pases que haya realizado.
 7. El Festival no se hará cargo de los gastos de producción, alojamiento, desplazamientos, ni manutención de las compañías y/o artistas.
 8. Durante el festival, cada espacio escénico contará con una persona voluntaria del festival, a modo de jefe/a de sala, que será la persona responsable que estará a cargo de la casa y/o espacio y de la entrada y salida del público asistente.
 9. Los aforos de cada casa/espacio los decidirá el Festival junto a las compañías/creadores y propietarios de los inmuebles, en relación a las posibilidades de cada espacio de representación y las necesidades de cada pieza.

COMPROMISOS DE LAS COMPAÑÍAS SELECCIONADAS:

 1. Las compañías/creadores que hayan sido seleccionadas se comprometen a realizar las representaciones pactadas a lo largo de los dos fines de semana que durará el Festival. Las compañías deben tener total disponibilidad para actuar los dos viernes por la tarde, los dos sábados por la tarde y ambos domingos mañana y tarde. El número exacto de pases a realizar se indicará, en función de la agenda definitiva, a las compañías que hayan sido seleccionadas.

Las compañías/artistas seleccionadas para Territorio Performance se comprometen, por su parte, a poder realizar su acción en una única jornada, establecida por el Festival, además de un ensayo general que tendrá lugar la misma semana en que se realizará la acción conjunta. El caché de los/las artistas seleccionados será de 200€, impuestos incluidos, independientemente del número de participantes en cada acción performativa.

  1. Las compañías/artistas se comprometen a realizar un ensayo general o “work in progress” a mediados de abril de abril 2018, al que podrán acudir el resto de artistas participantes, voluntarios y la organización del Festival.
  2. Las obras seleccionadas para la programación que hayan sido creadas ex profeso para el Festival y que se representen después en cualquier otro espacio, indicarán en sus créditos y materiales divulgativos la siguiente leyenda: Pieza/espectáculo estrenado en el Festival Cabanyal Íntim 2018. Junto a ello se incorporará el logotipo del Cabanyal Íntim, que le facilitará el Festival.
  3. Los costes de producción de las piezas escénicas, así como los fungibles y los de personal de apoyo, si los hubiere, correrán a cargo de cada compañía/artista.
  4. Las compañías seleccionadas se comprometen a asistir a las reuniones que realizará la organización del Festival, de las que serán informados una vez seleccionados.
  5. La participación en este festival implica la total aceptación de las bases que aquí figuran. El incumplimiento de las mismas podrá ser motivo para dejar de formar parte de la programación.

El equipo del Festival Cabanyal Íntim
www.cabanyalintim.com